– افغانستان به کدام سمت می‌رود؟
– حکومت طالبان به کدام سو روان است
-راه حل های برای بیرون رفت از بحران

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Comments

No comments to show.