“محمد عمر داوودزی: راهبرد  وتلاش در جهت ملت‌ سازی در افغانستان”